پایگاه اینترنتی عباس داورمنش- کتب
رنج بی پایان شهرام

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۱۲ | 

 رنج بی پایان شهرام

AWT IMAGE

ناشر : نشر رشد
 تاریخ انتشار : 1380
 تعداد صفحات : 79 صفحه
 موضوع : داستانی آموزشی
 چکیده مطلب : فرزند دوستم مبتلا به نوعی صرع عمومی به نام گراند مال است . صرع که به علت دشارژی غیر طبیعی درسیستم اعصاب مرکزی حادث می شود برحسب شدت و محل آن در مغز به شکل ها و شدت های مختلف در فرد تظاهر پیدا می کند صرع پدیده ای ناگهانی ، گذرا و تکرار شونده است . از طریق کنترل دقیق و مستمر به کمک دارو و رژیم های غذایی معمولا قابل کنترل دقیق و مستمر به کمک دارو و رژیم های غذایی معمولا قابل کنترل و بعد از چند سال کنترل مستمر قابل درمان است . عوارض روانی ناشی از بروز صرع و مصرف داروهای ضد صرع نیز جای بحث و تعمق دارد . در کتاب حاضر در قالب داستانی خواندنی سعی شده به همه ابعاد صرع توجه داده شود .
 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اینترنتی عباس داورمنش:
http://davarmanesh.ir/find.php?item=1.54.26.fa
برگشت به اصل مطلب